top of page
Jan Měšťák životopis

Curriculum vitae

Na ministerstvu zdravotnictví působil Jan Měšťák jako vědecký sekretář Hlavní problémové komise plastické chirurgie pro vědu a výzkum v rámci ČR. Po řadu let zastával také funkci vedoucího Katedry a později Subkatedry plastické chirurgie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví /IPVZ/. Více než čtyřicet let přednáší jako vysokoškolský pedagog na lékařských fakultách Univerzity Karlovy v Praze.   

Jan Měšťák působil déle než čtyřicet let ve výboru Společnosti plastické chirurgie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, kde zastával i funkci vědeckého sekretáře na federální úrovni. Byl také členem výboru a místopředsedou Společnosti estetické chirurgie ČLS JEP. Řadu let působil ve funkci předsedy Akreditační komise MZ ČR, předsedy Atestační komise MZ ČR a místopředsedy a předsedy Specializační oborové rady pro vzdělávání v rámci lékařských fakult ČR. Po privatizaci Jan Měšťák stál v čele představenstva Ústavu lékařské kosmetiky v Praze, nejstaršího zdravotnického zařízení estetické medicíny u nás. 

     

Absolvoval dlouhodobé studijní pobyty a stáže v Německu, Švédsku, Norsku, Brazilii, Argentině, Švýcarsku a dalších zemích.
 

Charitativní činnost

2012

Patron a sponzor projektu „Pomoz mi do života…“ se zaměřením na mladé lidi opouštějící dětské domovy v rámci občanského sdružení „DEJME DĚTEM ŠANCI“.

2008

Dlouhodobá spolupráce se sdruženími Mamma Help a ONKO Uniepřednášky, odborné články a jiné činnosti. V rámci této aktivity inicioval ve spolupráci s TV-my  film „ZTRÁTOU PRSU ŽIVOT NEKONČÍ“, dokumentující cesty ke znovunabytí sebevědomí v osobním i společenském životě.

2006

Jan Měšťák byl hlavní iniciátor mimořádné finanční podpory onkologického programu ze strany VZP za účelem optimalizace rekonstrukčních postupů u žen s onemocněním prsů pomocí implantátů a to nad rámec stanovených limitů nemocnic. 

1997 - dosud

Do této oblasti je možné zařadit i charitativní činnost kliniky Esthé, kterou vybudoval na základě vzájemného dlouhodobého přátelství hrabě Tomáš Kollowrat v areálu Kollowratských domů v Praze Na Příkopě. Klinika, jako jediné soukromé zařízení poskytuje výrazné slevy sociálně slabším pacientům při operacích kosmetických vad nebo při reoperacích z jiných pracovišť, u kterých nebyl zákrok dobře proveden. Dále jsou zdarma operováni pacienti s některými vrozenými vadami, u kterých nebylo možné řešit vadu se spoluúčastí zdravotních pojišťoven. Klinika Esthé poskytuje i nemalé finanční částky na následky přírodních katastrof, na podporu sportovních aktivit a na mnoho charitativně zaměřených dalších akcí.


Pravděpodobně i pro tuto charitativní činnost byla klinika oceněna k dvacátému výročí od „sametové“ revoluce certifikátem magistrátu hl.m.Prahy jako nejvýznamnější soukromé zdravotnické zařízení toho druhu na území Prahy.

 Publikační a vědecká činnost

 • Jan Měšťák je autor nebo spoluautor 15 monografií a učebních textů

 • Autor nebo spoluautor více než 200 odborných článků v našich a zahraničních časopisech

 • Řešitel nebo spoluřešitel 5 výzkumných projektů MZ ČR

 • Kandidátská dizertační práce v problematice obličejových rozštěpů

Z knih vydaných v posledních letech vybíráme

 • Úvod do plastické chirurgie: Jan Měšťák. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2005

 • Rekonstrukce prsu po mastektomii: L. Dražan, J. Měšťák. Monografie, Nakladatelství GradaPublishing, Praha, 2006

 • Profiloplastika u operací nosu: J. Měšťák, Ediční oddělení IPVZ, Praha, 2006

 • Nos očima plastického chirurga: J. Měšťák, GradaPublishing, Praha, 2008

 • Prsa očima plastického chirurga: J. Měšťák, Grada Publishing, Praha, 2007

 • Estetická chirurgie a ostatní výkony estetické medicíny: J. Měšťák a kolektiv. Monografie, Nakladatelství Lucie, Praha, 2010

 • Základy plastické chirurgie: Jan Měšťák, M. Molitor, Lucie Kalinová, O. Měšťák a kol. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2015

 • Estetické operace nosu v klinické praxi: J. Měšťák. Monografie, GradaPublishing, Praha, 2020

 • Rub a líc plastické chirurgie: Jan Měšťák, O. Měšťák. Monografie, GradaPublishing, Praha, 2021

Ocenění

- 2019 -

Prestižní Pamětní medaile Univerzity Karlovy udělená Vědeckou radou UK na návrh rektora UK za významné celoživotní dílo v oboru plastické chirurgie a dlouhodobou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově

- 2019 -

Pamětní medaile udělená děkanem 1. lékařské fakulty UK za dlouhodobou a uznávanou činnost na půdě 1. LF UK /45let vysokoškolský pedagog na UK/

- 2014 -

Zlatá medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru plastické chirurgie

- 2014 -

Čestné členství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

- 2009 -

Certifikát 1. Lékařské fakulty UK v Praze za dlouholetou pedagogickou činnost na půdě Univerzity Karlovy

- 2007 -

Čestná medaile České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně za dlouhodobý přínos v oboru plastické chirurgie

- 2002 -

Pamětní medaile Slovenské lékařské společnosti za zásluhy o rozvoj plastické chirurgie na Slovensku 

Jan Mestak volejbal

Sportovec tělem i duší

Na základní škole docházel Jan Měšťák do atletické školy mládeže, reprezentoval školu v atletice a fotbale. Již v patnácti letech byl na soustředění reprezentačního družstva dorostenců Československa ve volejbalu, později kapitánem národního družstva dorostenců.

Jako junior byl v širší nominaci na Olympijské hry v Tokiu.

V rámci základní vojenské služby byl Jan Měšťák členem volejbalového družstva Dukly Kolín, přeborníka republiky, později i vítěze PMEZ, kde měl tu čest hrát společně s reprezentanty. I po promoci zůstal věrný volejbalu, pravidelně denně ráno cvičí, včetně posilování s činkami…
 

bottom of page