top of page

Operace

Zatímco na soukromé klinice Esthé docent Jan Měšťák provádí výhradně operace kosmetických vad, na univerzitní klinice Fakultní nemocnice Na Bulovce uskutečňuje operace hrazené zdravotními pojišťovnami, jen výjimečně řeší kosmetické vady, a to v případě nutnosti komplexní pooperační péče u rizikových pacientů.

Docent Jan Měšťák během své více než padesátileté klinické praxe provedl desetitisíce operací v plastické, rekonstrukční a estetické chirurgii (obličejové rozštěpy, vrozené vady genitálu, chirurgie ruky, úrazy, poúrazové a pooperační stavy, popáleniny, kožní a jiné nádory, kosmetické vady aj.). V posledním desetiletí je kromě všeobecné plastické chirurgie včetně rekonstrukcí prsů u žen po zhoubném onemocnění, uskutečňované na univerzitní klinice Na Bulovce, zaměřen na estetickou chirurgii a to na soukromé klinice Esthé.

Nedocenitelné zkušenosti s operováním kosmetických vad získal během svých dlouhodobých pobytů v zahraničí, kde zvláště několikaměsíční stáž u jednoho z nejuznávanějších plastických chirurgů zaměřených na operace nosu, profesora Gubische z univerzitní kliniky ve Stuttgartu a dlouhodobá stáž u profesora Holmströma  významného odborníka na rekonstrukce prsů z univerzitní kliniky v Göteborgu, byly obrovským přínosem pro jeho další klinickou praxi.

Stejně tak lze jmenovat i stáž u jednoho z největších plastických chirurgů současnosti  - profesora Pitanguyho z Brazílie, profesora Roblese a mnoha dalších významných plastických chirurgů ze zahraničí.

Co do počtu provedených operací kosmetických vad patří docent Jan Měšťák bezesporu k nejzkušenějším plastickým chirurgům u nás (viz. Fotogalerie). Výsledky jeho práce jsou vysoce hodnoceny i širokou odbornou veřejností, o čemž svědčí nejen opakovaně potvrzené členství ve výborech Společnosti plastické chirurgie a Společnosti estetické chirurgie Jana Evangelisty Purkyně, ale také významná ocenění, která obdržel za zásluhy pro rozvoj plastické chirurgie u nás a na Slovensku.

Operace

Před operací

Některé obecné rady nejen pro pacienty

Jak předcházet komplikacím v estetické chirurgii obecně

 

Plastická chirurgie je širokým medicínským oborem, který zahrnuje chirurgickou léčbu různých vrozených vad obličeje a jiných částí těla, úrazů, pooperačních a poúrazových stavů, nádorů, popálenin a vad získaných v průběhu života. Díky velké medializaci v posledních letech je pro veřejnost rozhodně nejznámější estetická chirurgie, což je součást plastické chirurgie, zabývající se řešením především kosmetických vad.

Operace kosmetických vad, pokud jsou dobře provedené, významně podpoří sebevědomí operovaného. Na druhou stranu však každá operace, a to se netýká pouze estetické chirurgie, může být spojena s určitými riziky a komplikacemi, kterým lze více či méně předcházet. Mohou však nastat výjimečně situace, které jsou nepředvídatelné a kterým nemůže zabránit ani tým vysoce profesionálních a zkušených odborníků. Důvodem jsou skryté vrozené vady, které ani nejpodrobnější předoperační vyšetření neodhalí.

Příčiny komplikací při operacích kosmetických vad stejně jako možná rizika lze rozdělit do dvou skupin:
 

Jednou z nejčastějších příčin pooperačních komplikací je odborné selhání estetického chirurga.

 

Dále je to nedostatečná pooperační péče a nedodržení hygienického režimu na pracovišti. Stále narůstající počet reoperaci z jiných pracovišť je tomu dokladem. Zásadním rizikem pro ohrožení zdraví pacienta v průběhu operace a v pooperačním období je nezohlednění jeho zdravotního stavu a to zvláště k náročnosti výkonu.

S tím bezprostředně souvisí časté upřednostňování ekonomického profitu z operace u některých plastických chirurgů nad její nepotřebností.

Některé operace by neměly být vůbec operovány na soukromých pracovištích, kde není dostatečně zajištěna adekvátní pooperační péče. Patří k nim rozsáhlé operace stěny břišní, extrémní liposukce u obézních žen či velká redukce a modelace obrovských prsů. Zásadní pro předcházení rizika je vyčerpávající interní předoperační vyšetření, které však nemůže vždy odhalit případnou vrozenou nebo jinou vadu.

Kateřina Sokolová
Kateřina Sokolová

Na co by se mělo pamatovat při rozhodování o operaci kosmetické vady:

 • Při hormonální antikoncepci je doporučeno, pokud operace bude v celkové anestezii trvat déle než 30 minut, vysadit antikoncepci 6 týdnů před operací. Pokud se nevysadí, potom by měla být podána bezprostředně před operací k prevenci tromboembolické nemoci látka snižující výskyt trombů.

 • Krvácivé stavy, vysoký krevní tlak, sklon k žilní trombóze, cukrovka, onemocnění štítné žlázy, srdeční a plicní onemocnění nebo těžké alergické reakce na léky a velká tělesná nadváha mohou způsobit závažné operační komplikace až ohrožení na životě.

 • Dále kouření, užívání návykových látek či psychické poruchy mohou být příčinou špatného pooperačního hojení a neuspokojivého výsledku operace.

 • Velkým rizikem pro operaci je i zatajování užívání některých léků nebo dokonce navádění k poskytování lživých informací o plánované operaci v souvislosti s interním předoperačním vyšetřením, což lze bohužel vysledovat z některých diskuzí na internetu.

Několik rad pro plastického chirurga
 

Každá operace kosmetické vady, pokud je správně hodnocená a tím i potřebná, musí přinést vždy pozitivní efekt. Aby tomu tak bylo, každý plastický chirurg by se měl při operování kosmetických vad řídit některými pravidly a zásadami a respektovat je:

 • musí umět zhodnotit stupeň vady a zásadně odmítnout ty pacienty, kteří operaci nepotřebují nebo u kterých je očekávání výsledku operace nereálné,

 • neoperovat menší  kosmetické vady, u kterých důsledky operace by byly nepříznivější než původní vada /jizva/,

 • zásadně musí vyloučit preferenci ekonomického profitu nad nepotřebností operace a to i přes stálé naléhání ze strany pacienta,

 • měl by volit standardní co možná nejjednodušší operační techniku, ale s největším pooperačním efektem,

 • vždy by měl upřednostňovat konzervativní, ale přitom efektní operační techniku, která by snížila riziko pooperačních komplikací na minimum,

 • k operaci přistupovat s jistotou a stálou soustředěností během celé operace a nikdy nepřeceňovat vlastní technickou zdatnost a zkušenost,

 • i při respektování všech zásad exaktního operování může v mizivém procentu dojít k projevům nestandardního hojení, obvykle velmi snadno napravitelnému. V těchto případech by měl plastický chirurgů provést jakoukoliv korekci zdarma a nikdy nevyžadovat finanční spoluúčast ze strany pacienta,

 • důležitým kritériem úspěšnosti operace je zachování pooperačního přirozeného vzhledu operované krajiny, to je docílení zlepšení vzhledu a tvaru, zaregistrovaného širokým okolím, aniž by byly poznány příčiny tohoto pozitivního dojmu.

Výběr estetického chirurga

 

1. Je vhodné si ověřit, zda plastický chirurg vlastní certifikát Společnosti estetické chirurgie J.E.Purkyně, který se vydává po atestaci z plastické chirurgie a po provedení stanoveného počtu operací kosmetických vad. Certifikát nemusí vždy vypovídat o kvalitě plastického chirurga. Vyloučí to však tu skutečnost, že někteří chirurgové či lékaři jiných oborů inzerují provádění plastických operací a to aniž by měli atestaci z oboru plastické chirurgie.

2. Pokud si zvolíte pracoviště s více plastickými chirurgy, je dobré se informovat na recepci či sekretariátu, který z chirurgů je nejvhodnější pro korekci vaší kosmetické vady.

3. Dobrá pověst estetického chirurga by měla být však pro vaši volbu rozhodující. Jakýmsi nepřímým ukazatelem kvality plastického chirurga je kromě délky poskytovaným termínů na konzultace a operace i jeho zásadovost odmítnout všechny pacienty, kteří operaci nepotřebují.

 

4. Zkušenost plastického chirurga daná nejen věkem, ale vysokým počtem úspěšně provedených operací, může být také jednou z cest pro vaše rozhodnutí. Neznamená to však, že mladý nadějný plastický chirurg nemá dobré výsledky. Někdy je tomu naopak. Často se setkáváme s případy, kdy plastický chirurg s mnohaletou praxí stále opakuje některé chyby, které přinášejí neuspokojivé výsledky. Každý chirurg a to bez rozdílu věku by měl vždy zvážit hranici svých možností a schopností, kterou kosmetickou vadu může bezpečně operovat a kterou nikoliv.

5. Při výběru estetického chirurga je vhodné si také ověřit cenové relace za operace. Jsou-li příliš nízké v porovnání s jinými pracovišti, může to svědčit o menší klientele chirurga. Na druhé straně však ani nadprůměrné ceny za operace nemusí potvrzovat kvalitu operatéra.

Výběr pracoviště

 

1. Pro správnou volbu pracoviště estetické chirurgie je opět rozhodující jeho pověst. Ta je obvykle dána dlouholetou tradicí s velkými počty úspěšně provedených operací.

2. Při výběru pracoviště může být důležitým vodítkem, zda se jedná o soukromé zdravotnické zařízení či o nabídku operace na státním pracovišti. Ve státních nemocnicích nemusí vždy hygienický režim odpovídat potřebám estetické chirurgie, stejně jako personál nemusí dosahovat kvality privátních pracovišť. I když samozřejmě mohou existovat zcela obrácené výjimky.

3. Před volbou pracoviště je důležité si ověřit, zda inzerovaná nabídka odpovídá skutečnosti. Podobně jako při volbě estetického chirurga i zde je vhodné správně vyhodnotit cenové relace za provedení operace a případnou hospitalizaci.

Kateřina Sokolová

Psychika pacienta před a po operaci

Je třeba zmínit, že důležitou úlohu před a po operaci jistě sehraje psychika pacienta. V některých případech je psychické zdraví silně propojeno nebo ovlivněno zejména pocity méněcennosti, malým sebevědomím, rodinným zázemím nebo dlouhodobými zdravotními problémy. Zvláštní skupinu pak tvoří pacienti, kteří trpí dysmorfofobií (strach z vlastní ošklivosti), syndromem operované krajiny nebo různými stavy úzkostí (často spojené s operací a jejím výsledkem) někdy až depresemi. Tyto stavy mohou i souviset ze špatně vykonaných operačních zákroků z jiných pracovišť viz reoperace

Psychosomatické vlivy, které mohou vyvolat výše zmíněné problémy je třeba podchytit a věnovat jim pozornost a současně zajistit pacientovi pomoc a péči i v oblasti psychického zdraví. 


Dlouhodobě spolupracuji s psychoterapeutkou Bc. Renatou Siranovou, DiS.,  která se pod mým vedením a supervizí nadále vzdělává a vytvořila studie při pozorování pacientů právě v oblasti

psychosomatiky a aplikuje je v pomoci ve prospěch pacienta. Společně jsme uskutečnili mnohé velmi úspěšné akce na podporu sebevědomí a to nejen u žen s vážným onemocněním prsu, ale i pro ženy, které strádají ve svém vlastním životě. Ve své úspěšné praxi se věnuje v rámci psychoterapie a poradenství nejen dospělým, s dalšími odborníky také dětem a fungování rodiny jako celku. Je též zakladatelkou Institutu psychosociální péče. Jehož cílem a posláním je především prostřednictvím nabízených služeb zajistit osobám v jejich obtížné životní situaci včasnou a dosažitelnou pomoc, kterou nejsou schopni sami řešit a je potřebný zásah

odborníků. Ať už to znamená zlepšení psychického a fyzického zdraví, životního stylu, lepší uvědomění a pochopení sebe samých nebo vzniklé situace, aby lidé opět mohli najít bezproblémovou a úspěšnou cestu jejich často smutným životem.

Pomoc v oblasti psychického zdraví naleznete:

INSTITUT PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE

https://www.ipsp.cz/objednavaci-formular

http://www.renatasiranova.cz/objednete-se/

 

lenka logo.png
Před operací
Rady plastického chirurga
Výběr estetického chirurga
Výběr pracoviště
Na co by se mělo pamatovat
Psychika pacienta
bottom of page